Loading...

Sepette %20 İndirimli WordPress Hosting Fırsatlarından Yararlanın! İndirimi Kaçırma...
Kampanyanın Bitmesine:

Sepette %20 İndirimli WordPress Hosting Fırsatlarından Yararlanın! İndirimi Kaçırma...
Kampanyanın Bitmesine:

Sh, Kişisel Verilerin Korunması;

VERİ SORUMLUSU

SH Online A.Ş. (“SH Online” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SH Online’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

İnternet sitemizdeki iletişim alanları aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi; bu kapsamda ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

Kişisel verileriniz, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda açık rıza vermiş olmanız aranmaktadır. Verileriniz, ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında sizi ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve fırsatlar hakkında bilgilendirebilmek için işlenecektir.

Web sitemizi ziyaret eden kişilerin kullanım tercihlerini ve ilgi alanlarını anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler (tanımlama bilgileri) kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi için www.SH.com.tr bağlantısındaki Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin bilgileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitelerimizdeki iletişim alanları aracılığıyla toplanmaktadır. Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ile veri işlemenin hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi SH Online’ye iletmek için Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 4 Flatofis Eyüp İstanbul adresine posta gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi iletmek için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Tüm sorularınız için bizimle [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Çözüm Odaklı Destek

Türkiye'nin en tecrübeli destek uzmanları ile 3 farklı kanaldan 7/24 destek sunuyoruz.